هيات مديره

ماده28:شركت سهامي به وسيله ي هيات مديره اي كه ار بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد . عده اعضاي هيات مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد .

ماده29:مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند .

ماده30:مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد .

ماده31:انتخاب مجدد مديران بلا مانع است .

ماده32:اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيات مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد .

تبصره:شخص حقوقي عضو هيات مديره مي تواند نماينده ي خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشينن او را كتباًبه شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود .

ماده33:در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيات مديره  از حد اقل مقرر در اين قانون كمتر  شود اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر  در اساسنامه و الا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محل هاي خالي در هيات مديره نباشد مديران باقي مانده بايد بلا فاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيات مديره دعوت نمايد .

ماد34: هيات مديره در اولين جلسه ي خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس  كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين نمايد مدت رياست رئيس ونيابت  نايب رئيس هيات مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخوهد بود. هيات مديره در هر موقي مي تواند رئيس و نايب رئيس هيات مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند . هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان  لم يكن خواهد بود .

تبصره: هر گاه رئيس هيات مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب  رئيس هيات مديره انجام ميدهد .

ماده35: رئيس هيات مديره علاوه بر دعوت و اداره ي جلسات هيات مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره مكلف به دعوت آنها مي باشد دعوت نماييم .

ماده36: براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيات مديره لازم است . تصميمات بايد با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بشتري مقرر شده باشد .

ماده37: هيات مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات ومدت تصدي و حق الزحمهء اورا تعيين كند  در صورتي كه مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره ي مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود . مدير عامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيات مديره ي همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي .

تبصره : هيات مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد .

ماده38: مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به او تفويض شده است نماينده ي شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد .

ماده39: در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره ي آن خواهند بود .

بازرسان

ماده40: مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل كنند . انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلا مانع است .

ماده41: مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس  يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند .

ماده 42: اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:

1)اشخاص مذكور در ماده ي 111قانون تجارت ( محجورین و ورشکستگان و مجرمین و..)

2)مديران و مدير عامل شركت .

3)اقرباء سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه ي سوم از طبقه ي اول و دوم .

4)هر كس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دريافت مي دارد .

ماده43: بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره ي صحت و درستي صورت دارايي و صورت دارايي حساب دوره ي عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند .

ماده44: بازرس يا بازرسان مي توانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند .

ماده 45: بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه ي مديران و مدير عامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند